Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây là có thể phân biệt được các dung dịch không màu AlCl3, NaCl, MgCl2, FeSO4 đựng trong các lọ không nhãn?

A.

Dung dịch NaOH.

 

 

                            
B.

Dung dịch AgNO3.

C.

Dung dịch BaCl2.

D.

Dung dịch HNO3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Dung dịch NaOH.

- NaCl: không có hiện tượng gì.

- FeSO4: Có kết tủa màu trắng xanh xuất hiện hóa đỏ nâu trong không khí:

               FeSO4 + 2NaOH Fe(OH)2↓ + Na2SO4

                                          (trắng xanh)

              4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O 4Fe(OH)3

                                                       (nâu đỏ)

- MgCl2: Kết tủa trắng xuất hiện:

              MgCl2 + 2NaOH Mg(OH)2↓ + 3NaCl

                                            (trắng)

- AlCl3: Kết tủa trắng keo xuất hiện, tan trong NaOH dư:

            AlCl3 + 3NaOH Al(OH)3↓ + 3NaCl

                                      (trắng keo)

            Al(OH)3 + NaOH NaAlO2 + 2H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...