Chỉ dùng một thuốc thử nào dưới đây là có thể phân biệt được các dung dịch không màu AlCl3, NaCl, MgCl2, FeSO4 đựng trong các lọ không nhãn?

A.

Dung dịch NaOH.

 

 

                            
B.

Dung dịch AgNO3.

C.

Dung dịch BaCl2.

D.

Dung dịch HNO3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...