Chỉ dùng hóa chất nào trong các hóa chất dưới đây để nhận biết được hỗn hợp kim loại: Na, Ba, Al và Ag?

A.

H2O.

B.

Dung dịch H2SO4 loãng.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch H2SO4 loãng.

- Ag: Không tan.

- Ba: Vừa có kết tủa trắng xuất hiện vừa có sủi bọt khí thoát ra.

Ba + H2SO4  BaSO4↓ (trắng) + H2(sủi bọt)

- Na, Al: Có sủi bọt khí thoát ra.

2Na + H2SO4  Na2SO4 + H2↑ (sủi bọt)

2Al + 3H2SO4  Al2(SO4)3 + 3H2↑ (sủi bọt)

Cho Ba dư vào dung dịch H2SO4 khi axit hết thì Ba sẽ phản ứng với H2O.

Ba + 2H2O  Ba(OH)2 + H2↑ 

Lọc bỏ kết tủa lấy nước lọc làm thuốc thử đối với hai dung dịch Na2SO4 và Al2(SO4)3, dung dịch nào có kết tủa trắng xuất hiện tan một phần trong Ba(OH)2 dư thì đó là Al2(SO4)3 → kim loại ban đầu là Al.

Al2(SO4)3 + 3Ba(OH)2  3BaSO4↓ (trắng) + 2Al(OH)3(trắng keo)

2Al(OH)3 + Ba(OH)2  Ba(AlO2)2 + 4H2O

Còn lại là dung dịch Na2SO4 kết tủa không tan trong Ba(OH)2 dư → kim loại ban đầu là Na.

Ba(OH)2 + Na2SO4  BaSO4↓ + 2NaOH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...