Chỉ dùng hóa chất nào trong các hóa chất dưới đây để nhận biết được hỗn hợp kim loại: Na, Ba, Al và Ag?

A.

H2O.

B.

Dung dịch H2SO4 loãng.

C.

Dung dịch NH3.

D.

Dung dịch HCl và dung dịch NaOH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...