Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A.

Zn, Al2O3, Al.

B.

Mg, K, Na.            

C.

Mg, Al2O3, Al.    

D.

Fe, Al2O3, Mg.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...