Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:

A.

Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.

B.

Glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.

C.

Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol).

D.

Saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...