Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:

A.

Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.

B.

Glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.

C.

Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol).

D.

Saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.

Lòng trắng trứng cho màu xanh tím.

Glixerol dung dịch xanh thẫm.

Glucozơ kết tủa đỏ gạch Cu2O.

Còn lại ancol etylic.

Lưu ý:

- Đối với đáp án glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic: không phân biệt được glucozơ và mantozơ.

- Đối với đáp án lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol): không phân biệt được glucozơ và fructozơ.

- Đối với đáp án saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic: không phân biệt được saccarozơ và glixerin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...