Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất cả các dung dịch riêng biệt sau:

A.

Glucozơ, lòng trắng trứng, glixerin (glixerol), rượu (ancol) etylic.

B.

Glucozơ, mantozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic.

C.

Lòng trắng trứng, glucozơ, fructozơ, glixerin (glixerol).

D.

Saccarozơ, glixerin (glixerol), anđehit axetic, rượu (ancol) etylic.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 3 Amin, Amino Axit Và Protein - hóa học 12 có lời giải chi tiết - 20 phút - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...