Chất X có tính chất sau:

– X tác dụng với dung dịch HCl tạo ra khí Y làm đục nước vôi trong.

– X không làm mất màu dung dịch brom.

– X tác dụng với dung dịch Ba(OH)2, có thể tạo ra hai muối.

X là chất nào trong số các chất sau? 

A.

Na2CO3.

B.

NaHCO3.

C.

Na2SO3.

D.

Na2S.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...