chất X có CTPT là C3H6O2, là este của axit axetic. Công thức cấu tạo thu gọn của X là;

A.

C2H5COOH

B.

HO-C2H4-CHO

C.

CH3COOCH3

D.

HCOOC2H5

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...