Chất rắn nào sau đây khi hòa tan vào nước sẽ làm cho giá trị pH của nước tăng?

A.

NaCl.

B.

NH4Cl.

C.

Fe(NO3)3.

D.

Na2CO3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...