Chất phóng xạ ${}_{84}^{210}Po$ phát ra tia α và biến đổi thành ${}_{82}^{206}Pb$. Biết khối lượng các hạt là mPb = 205,9744u, mPo = 209,9828u, mα = 4,0026u. Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên và sự phân rã không phát ra tia γ thì động năng của hạt nhân con là

A. 0,1 MeV.
B. 0,1 eV.
C. 0,01 MeV.
D. 0,2 MeV.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...