Chất phóng xạ ${}_{84}^{209}Po$ là chất phóng xạ α. Chất tạo thành sau phóng xạ là Pb. Phương trình phóng xạ của quá trình trên là

A. ${}_{84}^{209}Po\to {}_{2}^{4}He+{}_{80}^{207}Pb$
B. ${}_{84}^{209}Po+{}_{2}^{4}He\to {}_{86}^{213}Pb$
C. ${}_{84}^{209}Po\to {}_{2}^{4}He+{}_{82}^{205}Pb$
D. ${}_{84}^{209}Po\to {}_{2}^{4}He+{}_{205}^{82}Pb$
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...