Chất phóng xạ ${}_{11}^{23}Na$ có chu kỳ bán rã là 15 giờ phóng xạ tia β. Tại thời điểm khảo sát tỉ số giữa khối lượng hạt nhân con và ${}_{11}^{23}Na$ là 0,25. Hỏi sau bao lâu tỉ số trên bằng 9 ?

A. 45 giờ.
B. 30 giờ.
C. 35 giờ.
D. 50 giờ.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...