Chất phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3 (đun nóng) tạo thành Ag là:

A.

CH3-CH2-OH.

B.

CH3-CH2-CHO.

C.

CH3-CH2-COOH.

D.

CH3-CH(NH2)-CH3.

E.

4

F.

7

G.

6

H.

5

Đáp án và lời giải
Đáp án:F
Lời giải:

CH3-CH2-CHO.

7

n_{CuSO_{4}} = x ; \ n_{NaCl} = 3x \ mol
Catot:
Cu2+ + 2e → Cu
 x        2x
2H2O + 2e → 2OH + H2
   x = 0,05    0,05     
Anot:
2Cl → Cl2 + 2e
3x        1,5x   3x
2H2O → 4H+ + O2 + 4e
(Al + dd X ⇒ H2 ⇒ Chứng tỏ có H+ hoặc OH nhưng vì nCl = 3nCu2+ nên theo thứ tự điện phân thì Catot điện phân nước trước)
(n_{OH} = \frac{2}{3}n_{H_{2}} = 0,05 \ mol )
Dung dịch chứa 2 chất tan là Na2SO4 và NaOH (Cl điện phân hết)
m_{giam} = m_{Cu} + m_{Cl_{2}} + m_{H_{2}O \ dp} + m_{H_{2}} \\ \Rightarrow n_{H_{2}O \ dp} = 0,1 \ mol

\Rightarrow n_{O_{2}}= 0,05 \ mol \\ \Rightarrow n_{e \ trao \ doi} = n_{Cl^-} + 4n_{O_{2}} = 0,35 \ mol \\ \Rightarrow t = 7 \ h 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...