Chất nhiễm sắc khi co xoắn lại hình thành cấu trúc nào sau đây?

A.

Phân tử ADN.

B.

Nhiễm sắc thể.

C.

Phân tử Prôtêin.

D.

Ribôxôm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Nhiễm sắc thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...