Chất nào tạo kết tủa trắng với dung dịch bão hòa NaHSO3?

A.

Axeton.

B.

Etanal.

C.

Dung dịch Ca(OH)2.

D.

Axeton; etanal và dung dịch Ca(OH)2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...