Chất nào tạo kết tủa trắng với dung dịch bão hòa NaHSO3?

A.

Axeton.

B.

Etanal.

C.

Dung dịch Ca(OH)2.

D.

Axeton; etanal và dung dịch Ca(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axeton; etanal và dung dịch Ca(OH)2.

 CH3--CH3 + NaHSO3

CH3-CH=O + NaHSO3 CH3--SO3Na↓

Ca(OH)2 + 2NaHSO3  Na2SO3 + 2H2O + CaSO3↓.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...