Chất nào sau đây vừa tác dụng được với dung dịch NaOH, vừa tác dụng được với nước Br2?           

A.

A. CH3CH2CH2OH        

B.

B. CH3CH2COOH                

C.

C. CH2=CHCOOH

D.

D. CH3COOCH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chất vừa tác dụng được với NaOH, vừa tác dụng được với Br2 thì đó là este hoặc axit không no. Vậy đó chính là CH2 = CH− COOH    

Vậy đáp án đúng là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...