Chất nào sau đây trùng hợp tạo thành PVC?

A.

CH2=CHCl.      

B.

CH2=CH2.        

C.

CHCl=CHCl.

D.

CH≡CH.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...