Chất nào sau đây thuộc loại α – amino axit?

A.

H2NCH(CH3)NH2­.

B.

H2NCH(CH3)COOH.

C.

H2NCH2CH2COOH.

D.

HCOOCCH(CH­3)COOH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phương pháp: α – amino axit là amino axit có nhóm img1img2 gắn cùng vào 1C.

Hướng dẫn giải: img3 là α – amino aixt, có tên là Alanin.

Vậy đáp án đúng là B.

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...