Chất nào sau đây phản ứng với anđehit fomic cho kết tủa màu đỏ gạch ?

A.

NaHSO3

B.

AgNO3/NH3

C.

Cu(OH)2/NaOH

D.

KMnO4, to

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cu(OH)2/NaOH

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...