Chất nào sau đây phản ứng với anđehit fomic cho kết tủa màu đỏ gạch ?

A.

NaHSO3

B.

AgNO3/NH3

C.

Cu(OH)2/NaOH

D.

KMnO4, to

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...