Chất nào sau đây phản ứng được với cả Na, Cu(OH)2/NaOH và AgNO3/NH3?

A.

Glucozơ.

B.

Glixerol.

C.

Saccarozơ.

D.

Etilenglicol.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Glucozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...