Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A.

Fructozơ.

B.

Mantozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Amilozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fructozơ.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...