Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ?

A.

Fructozơ.

B.

Mantozơ.

C.

Saccarozơ.

D.

Amilozơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Fructozơ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...