chất nào sau đây không phải là este:

A.

HCOOC6H5

B.

HCOOCH3

C.

CH3COOH

D.

CH3COOCH3

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOH là axit , không phải este

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...