Chất nào sau đây không là polime?

A.

Tinh bột.

B.

Isopren.

C.

Thuỷ tinh hữu cơ.

D.

Xenlulozơ triaxetat.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Isopren.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...