Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Tinh bột.

B.

Xenlulozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Mantozơ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...