Chất nào sau đây không có khả năng tham gia phản ứng thủy phân?

A.

Tinh bột.

B.

Xenlulozơ.

C.

Fructozơ.

D.

Mantozơ.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 8

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...