Chất nào sau đây không cho kết tủa tráng bạc khi tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3?

A.

Glucozơ.

B.

Vinyl fomiat.

C.

Mantozơ. 

D.

Axetilen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Axetilen.

Axetilen cho phản ứng với AgNO3/NH3 nhưng cho kết tủa màu vàng

CH≡CH + Ag2O ---NH3    AgC≡CAg ↓ + H2O

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...