Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước?

A.

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B.

Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D.

Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...