Chất nào sau đây được gọi là phèn chua, dùng để làm trong nước?

A.

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

B.

Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C.

(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

D.

Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...