Chất nào sau đây có thể hoà tan vàng?

a) Dung dịch natri xianua.

b) Thủy ngân.

c) Nước cường toan.

d) Dung dịch HNO3.

A.

b, c.

B.

b, c, d.

C.

a, b, c.

D.

a, b, c, d.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...