Chất nào sau đây có thể hoà tan vàng?

a) Dung dịch natri xianua.

b) Thủy ngân.

c) Nước cường toan.

d) Dung dịch HNO3.

A.

b, c.

B.

b, c, d.

C.

a, b, c.

D.

a, b, c, d.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

a, b, c.

Dung dịch natri xianua, thủy ngân và nước cường toan có thể hòa tan vàng.

NaCN + Au →Na[Au(CN)2]

Thủy ngân hòa tan vàng để tạo thành hỗn hống là chất rắn màu trắng

nước cường toan  : Au + HNO3 + 3HCl → AuCl3 + 2H2O + NO.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...