Chất nào sau đây có thể chuyển thành dạng mạch vòng?

A.

CH2(OCH3)[CHOCH3]4CHO.

B.

CH2OH[CHOCH3]4CHO.

C.

CH2(OCH3)CHOH[CHOCH3]3CHO.

D.

CH2OH[CHOCH3]3CHOHCHO.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...