Chất nào sau đây có thể chuyển thành dạng mạch vòng?

A.

CH2(OCH3)[CHOCH3]4CHO.

B.

CH2OH[CHOCH3]4CHO.

C.

CH2(OCH3)CHOH[CHOCH3]3CHO.

D.

CH2OH[CHOCH3]3CHOHCHO.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH2(OCH3)CHOH[CHOCH3]3CHO.

Ở nguyên tử cacbon số 5 còn nhóm -OH, nguyên tử cacbon số 1 có nhóm cacbonyl nên dạng mạch hở có thể chuyển hóa thành dạng mạch vòng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...