Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A.

CH3–CH2–CH3.

B.

CH2=CH–CN. 

C.

CH3–CH3.

D.

CH3–CH2–OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH–CN. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...