Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp?

A.

CH3–CH2–CH3.

B.

CH2=CH–CN. 

C.

CH3–CH3.

D.

CH3–CH2–OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

CH2=CH–CN. 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...