Chất nào sau đây có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc ?

A.

HCOOC2H3.

B.

CH3CH2COOH.

C.

CH3COOCH3.

D.

CH3COCH3.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...