Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào?

A. Protein   
B. Lipit
C. Nước   
D.Cacbonhidrat
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...