Chất nào sau đây chiếm khối lượng chủ yếu của tế bào?

A. Protein   
B. Lipit
C. Nước   
D.Cacbonhidrat
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...