Chất nào là amin trong các chất sau đây?

  1. CH3-NH2
  2. CH3-NH-CH2-CH3
  3. CH3-NH-CO-CH3
  4. NH2-(CH2)2-NH2
  5. (CH3)2NC6H5
  6. NH2-CO-NH2
  7. CH3-CO-NH2
  8. CH3-C6H4-NH2

A.

1, 2, 5.

B.

1, 5, 8.

C.

1, 2, 4, 5, 8.

D.

3, 6, 7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

1, 2, 4, 5, 8.

Những chất là amin là:

CH3-NH2, CH3-NH-CH2-CH3, NH2-(CH2)2-NH2, (CH3)2NC6H, CH3-C6H4-NH2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...