Chất nào dưới đây không thể trực tiếp tổng hợp được cao su?

A.

Đivinyl.

B.

Isopren.

C.

Clopren.

D.

But-2-en.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...