Chất nào có nhiệt độ sôi thấp nhất?

A.

C4H9OH.

B.

C3H7COOH.

C.

CH3COOC2H5.

D.

C6H5OH.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

CH3COOC2H5.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...