Chất lượng tăng trưởng của nền kinh tế đã được cải thiện hơn trước nhưng vẫn còn biểu hiện là:

A.

Chậm chuyển biến về chất lượng.

B.

Hiệu quả kinh tế còn thấp.

C.

Sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu.

D.

Chậm chuyển biến về chất lượng và hiệu quả kinh tế còn thấp hoặc sức cạnh tranh của nền kinh tế còn yếu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...