Chất lỏng fluorexein hấp thụ ánh sáng kích thích có bước sóng $\lambda =0,48\text{ }\mu \text{m}$ và phát ra ánh sáng có bước sóng $\lambda '=0,64\text{ }\mu m$. Biết hiệu suất của sự phát quang này là 90% (hiệu suất của sự phát quang là tỉ số giữa năng lượng của ánh sáng phát quang và năng lượng của ánh sáng kích thích trong một đơn vị thời gian), số photon của ánh sáng kích thích chiếu đến trong 1s là ${{2018.10}^{10}}$ hạt. Số photon của chùm sáng phát quang phát ra trong 1s là

A. $2,{{6827.10}^{12}}$
B. $2,{{4216.10}^{13}}$
C. $1,{{3581.10}^{13}}$
D. $2,{{9807.10}^{11}}$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...