Chất điểm dao động điểu hòa trên đoạn $MN=4$ cm, với chu kì $T=2$ s. Chọn gốc thời gian khi chất điểm có li độ $\text{x}=-1$ m, đang chuyển động theo chiều dương. Phương trình dao động là

A. $\text{x}=2\cos \left( \pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
B. $\text{x}=4\cos \left( \pi t+\frac{\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
C. $\text{x}=2\cos \left( \pi t+\frac{2\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
D. $\text{x}=2\cos \left( 4\pi t-\frac{2\pi }{3} \right)\,\,\left( cm \right)$
Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...