Chất A có công thức C11H20O4. A tác dụng với NaOH tạo ra muối của axit hữu cơ B mạch thẳng và hai rượu là etanol và propanol-2 (propan-2-ol). Cấu tạo của A là:

A.

C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2.

B.

(CH3)2CHOO[CH2]3COOC2H5.

C.

C2H5OOC[CH2]4COOC3H7–n.

D.

C2H5COO[CH2]4COOCH(CH3)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

C2H5OOC[CH2]4COOCH(CH3)2.

C11H20O4 (Δ = 2)  muối + CH3CH2OH + CH3CH(OH)CH3

  A là este no, hai chức, tạo bởi hai ancol đơn chức và axit hai chức (mạch thẳng) có công thức HOOC[CH2]6COOH.

Vậy công thức của A: C2H5-OOC-[CH2]4-COO-CH(CH3)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...