Cây trồng ở giai đoạn nào sau đây chịu ảnh hưởng mạnh nhất của nhiệt độ?

A.

cây non.

B.

sắp nở hoa.

C.

nở hoa.

D.

nảy mầm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nảy mầm.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 13

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...