Cấu trúc di truyền về thành phần nhóm máu của một quần thể người là 0,36IaIa : 0,12IaI° : 0,09IBIB : 0,06IBI°; 0,36IAIB : 0,01I°I° Tần số của các alen IA, IB, 1° lần lượt là:

A.

IA: IB: I° = 0,5 : 0,4 : 0,1.

B.

IA : IB: I° = 0,6 : 0,3 : 0,1.

C.

IA: IB: 1° = 0,4 : 0,5 : 0,1.

D.

IA : IB: 1° = 0,5 : 0,3 : 0,2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

IA : IB: I° = 0,6 : 0,3 : 0,1.

Ta có thành phần nhóm máu của quần thể người là 0,36IAIA: 0,12IAI° : 0,09IBIB : 0,06IBI°. 0,36IAIB : 0,01I°I°.

+ Tần Số tương đối của alen IA là p(IA), IB là q(IB), IB là r(I°) là

p(IA),= 0,36+  =0,6; q(IB) = 0,09+  =0,3

r(I°)= 0,01 +  + = 0,1

Vậy tần số tương đối của IA; IB; I° lần lượt là: IA : IB : I° = 0,6 : 0,3 : 0,1

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...