Cấu trúc di truyền về thành phần nhóm máu của một quần thể người là 0,36IaIa : 0,12IaI° : 0,09IBIB : 0,06IBI°; 0,36IAIB : 0,01I°I° Tần số của các alen IA, IB, 1° lần lượt là:

A.

IA: IB: I° = 0,5 : 0,4 : 0,1.

B.

IA : IB: I° = 0,6 : 0,3 : 0,1.

C.

IA: IB: 1° = 0,4 : 0,5 : 0,1.

D.

IA : IB: 1° = 0,5 : 0,3 : 0,2.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...