Cấu trúc di truyền nào sau đây là của quần thể tự phối?

A.

Đa dạng và phong phú về kiểu gen.

B.

Chủ yếu là trạng thái dị hợp.

C.

Phân hóa thành các dòng thuần có kiểu gen khác nhau.

D.

Có sự đa hình về kiểu gen.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...