Cấu trúc di truyền của quần thể ban đầu là . Sau 3 thế hệ tự thụ phấn cấu trúc di truyền của quần thể là:

A.

.

B.

.

C.

.

D.

.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...