Câu nào trong các câu sau đây là không đúng?

A.

Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch gốc ADN được phiên mã theo chiều từ 3’ → 5’.

B.

Trong quá trình phiên mã, mạch ARN mới được tổng hợp theo chiều từ 5’ → 3’.

C.

Trong quá trình tổng hợp ARN, mạch gốc ADN được phiên mã theo chiều từ 5’ → 3’.

D.

Trong quá trình tổng hợp prôtêin, mARN được dịch mã theo chiều từ 5’ → 3’.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...