Câu nào sau đây sai?

A.

Phản ứng trùng hợp khác với phản ứng trùng ngưng.

B.

Trùng hợp buta-1,3-đien được cao su buna.

C.

Phản ứng este hoá là phản ứng bất thuận nghịch.

D.

Phản ứng thuỷ phân este trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...