Câu nào sau đây không đúng?

A.

CH3COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C.

CH3COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

D.

CH3COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...