Câu nào sau đây không đúng?

A.

CH3COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C.

CH3COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

D.

CH3COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH3COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...