Câu nào sau đây không đúng?

A.

CH3COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

B.

CH3CH2COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch NaOH thu được anđehit và muối.

C.

CH3COOCH=CH2 tác dụng được với dung dịch Br2.

D.

CH3COOCH=CH2 có thể trùng hợp tạo polime.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

CH3COOCH=CH2 cùng dãy đồng đẳng với CH2=CHCOOCH3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...