Câu nào sau đây đúng?

A.

Hình cầu có vô số mặt phảng đối xứng.

B.

Hình trụ có duy nhất một mặt phẳng đối xứng.

C.

Hình nón có một mặt phẳng đối xứng là mặt phẳng chứa đáy của nó.

D.

Cả 3 câu đã cho đều sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...